Na tropie dzikich wysypisk

Cele

 • Zapoznanie z destrukcyjnym wpływem niekontrolowanych wysypisk odpadów na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt
 • Zwrócenie uwagi na udział mieszkańców w degradacji lokalnego środowiska naturalnego poprzez nieodpowiedzialne gospodarowanie odpadami 
 • Przedstawienie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnej gospodarki odpadami 
 • Kształtowanie zachowań obywatelskich i proekologicznych
 • Zapoznanie z zasadami pisania reportażu 
 • Kształcenie umiejętności wykorzystywania we własnej pracy dorobku pracy innych osób 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Omówienie/przypomnienie zasad zbierania odpadów komunalnych (załącznik nr 2 do scenariusza "Zasady segregacji odpadów")
 • Scharakteryzowanie dzikich wysypisk i przybliżenie zagrożeń dla środowiska naturalnego jakie ze sobą niosą (załącznik nr 1) 
 • Przypomnienie/przeprowadzenia doświadczenia "Deszcz nad dzikim wysypiskiem" (załącznik nr 4 scenariusza " Segregując odpady oszczędzany środowisko naturalne")
 • Przygotowanie kser planu miasta/miejscowości, w którym mieszkają uczniowie 
 • Wyjaśnienie pojęcia "reportaż" i omówienia zasad pisania reportażu (załącznik nr 2) 
 • Podział uczniów na zespoły zadaniowe - wskazane jest pozostawienie uczniom możliwości samodzielnego dobrania zespołów ponieważ pierwsza część zadania dla zespołów będzie realizowana poza zajęciami lekcyjnymi 
 • Polecenie wykonania zadania domowego zespołom zadaniowym: waszym zdaniem jest odszukanie na terenie miasta/miejscowości nielegalnych wysypisk śmieci. Miejsca te należy zaznaczyć na planach, sfotografować i zrobić notatki, na podstawie, których należy następnie napisać reportaż. (Uczniowie na to zadnie powinni mieć odpowiednio dużo czasu - minimum miesiąc. Zadnie to, można zlecić też przed wakacjami i do kontynuacji zajęć powrócić po wakacjach.)
 • Po wykonaniu zadnia przeprowadzić prezentację zebranego przez zespołu materiału. Na jednym palnie miasta/miejscowości należy zaznaczyć wszystkie miejsca nielegalnych wysypisk, które poszczególne zespoły ujęły na swoich mapach, miejsca należy roboczo ponumerować i posegregować zgodnie w z dokonaną numeracją notatki, napisane reportaże i zdjęcia dotyczące poszczególnych dzikich wysypisk. 
 • Podział uczniów na cztery zespoły zadaniowe. W każdym zespole powinien znaleźć się co najmniej jeden uczeń z każdego z poprzednich zespołów zadaniowych.
[…] ciąg dalszy w pliku .doc


Tarnowskie Góry

TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl