Znaczenie świąt regionalnych dla społeczności lokalnej

Cele:
 • Zapoznanie z pojęciem "święto"
 • Zapoznanie ze świętami urzędowymi, kościelnymi i zwyczajowymi
 • Omówienie roli, jaką pełnią święta lokalne i regionalne 
 • Utrwalenie zasad pisowni nazw świąt
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji
 • Rozwijanie umiejętności oceniania prac innych osób
 • Rozwijanie umiejętności konstruktywnej krytyki
 • Ukierunkowanie na dostrzeganie bogactw oraz wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego 
 • Ukazanie możliwości współtworzenia dziedzictwa kulturowego poprzez własne zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe regionu 
 • Pogłębianie wiedzy o własnym regionie
 • Wdrażanie do promocji regionu
Przebieg lekcji
 
Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęcia "święto" oraz omówienie poszczególnych grup świąt (załącznik nr 1). Nauczyciel omawia poszczególne grupy świąt ze szczególnym zwróceniem uwagi na święta regionalne, wymienia nazwy świąt wchodzące w skład danej grupy, uczniowie omawiają zwyczajowy sposób spędzania danego święta 
 • Omówienie genezy Dni Gwarków www.gwarki.tg.net.pl
 • Omówienie zasad pisowni nazw świąt (załącznik nr 2)
 • Podział uczniów na zespoły 
 • Wyjaśnienie zadania dla zespołów uczniowskich - uczniowie na podstawie własnych wiadomości o historii i czasach współczesnych regionu lub miejscowości, w której mieszkają powinni opracować założenia święta, które mogłoby stać się świętem zwyczajowym dla mieszkańców regionu/miejscowości. Opracowanie powinno zawierać: proponowaną nazwę święta, datę jego obchodzenia, proponowany sposób obchodzenia święta, uzasadnienie związku proponowanego święta z regionem/miejscowością 
 • Przeprowadzenie prezentacji pomysłów zespołów uczniowskich
 • Przeprowadzenie głosowania na najlepszy projekt 
 • Głosowanie powinno być jawne i powinien wziąć w nim udział każdy uczeń, przy założeniu, że nie można głosować na własny projekt. Nauczyciel na tablicy powinien przygotować tabelę do wpisywania uzyskanych przez dany projekt punktów. Oceniane powinny być: proponowana nazwa święta, zarys scenariusza obchodów święta, dobór daty obchodów święta, siła związku proponowanego święta z regionem/miejscowością. Ocena wystawiana przez ucznia powinna być uzasadniona komentarzem zawierającym dostrzegane pozytywne aspekty projektu, jak też konstruktywną krytykę.

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl