Pamiątka z Tarnowskich Gór - produkt lokalny

Cele:
 • Zapoznanie z pojęciem "produkt lokalny" 
 • Wzbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym regionu 
 • Kreowanie postaw sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Zwrócenie uwagi na rolę lokalnej przedsiębiorczości w promocji regionu 
 • Wdrażanie do przedsiębiorczości
 • Przygotowanie do pracy w zespołach zadaniowych 
 • Rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia 
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń;
Przebieg lekcji:
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Wyjaśnienie pojęcia "produkt" (załącznik nr 1)
 • Wyjaśnienie pojęcia "produkt lokalny" (załącznik nr 2) 
 • Podział klasy na zespoły zadaniowe 
 • Wyjaśnienie zadania do wykonania: Właśnie wasza firma otrzymała zlecenie - należy opracować nowy produkt lokalny. Założenia są następujące: 1) produkt ma być rękodziełem 2) ma mieć charakter pamiątki z Tarnowskich Gór 3) musi mieć związek z przeszłością regionu 4) powinien wywodzić się z tradycji i kultywowanych zwyczajów 4) powinien mieć nazwę związaną z regionem 
 • Przygotowany projekt powinien zawierać: 1) rysunek, schemat lub szkic produktu 2) opis produkt z wyszczególnieniem jego cech charakterystycznych 3) planowany sposób wytwarzania produktu 4) uzasadnienie związku produktu i jego nazwy z regionem 5) formy (miejsca) planowanej sprzedaży produktu 6) slogan reklamowy produktu 
 • Przeprowadzenie prezentacji projektów
 • Przeprowadzenie wyboru najlepszego projektu produktu lokalnego 
 • Przeprowadzenie dyskusji kończącej lekcję : "Rola produktów lokalnych w promocji regionu i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu"
Zadania dla zespołów uczniowskich:
 
 • Zaprojektowanie produktu lokalnego - wyrobu o charakterze pamiątkowym 
 • Wykonanie rysunku, schematu lub szkicu produktu

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl