Tarnogórski Program Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew MarkowskiTEKSTY


WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest realizacja polityki ekologicznej województwa śląskiego przez wspieranie działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe, pozyskiwanie i zarządzanie środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz prowadzenie operacji na rynku finansowym zapewniających pomnażanie środków. Celem generalnym Funduszu jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim i zachowanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Działalność Funduszu określają w długim horyzoncie ramy prawno - instytucjonalne. Obowiązująca Strategia długookresowa Funduszu, będąca strategią rozwoju finansowego łączącego priorytety w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze skutecznymi procedurami i instrumentami finansowymi oraz z kompetentnym doradztwem prawnym i technicznym, została opracowana na lata 2003 - 2015.

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonych i skutecznych procedurach przy zachowaniu jawność i przejrzystość reguł postępowania, Fundusz dąży do zapewnienia poprawy stanu środowiska regionu i zachowania terenów cechujących się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Fundusz przede wszystkim koncentruje się na projektach i zadaniach proekologicznych realizowanych przez samorządy i przedsiębiorstwa, oraz na kreowaniu projektów i zadań o znaczeniu regionalnym. Z pomocy Funduszu korzystają samorządy i jednostki organizacyjne o charakterze publicznym, przedsiębiorcy ( niezależnie od formy własności), osoby fizyczne (bankowe linie kredytowe).

Najwięcej środków Fundusz przeznacza na inwestycje związane z ochroną powietrza (w ostatnich latach około 51%). W dalszej kolejności środki przeznaczane są na ochronę wód i gospodarkę wodną (około 43%) na gospodarkę odpadami i poważne awarie (około 6%). Pozostałe środki przeznaczane są na zadania pozainwestycyjne (edukacja ekologiczna, profilaktyka zdrowotna, ochrona przyrody, monitoring środowiska). Ze względu na wysokie oddziaływanie atmosfery na inne elementy przyrodnicze (glebę, szatę roślinną oraz wodę) a tym samym na zdrowie człowieka ochrona powietrza należy do najistotniejszych zadań instytucji zajmujących się ochroną środowiska. W ciągu ostatnich czterech lat na ochronę atmosfery Fundusz wydał ponad 1 miliard zł. Środki te przeznaczono między innymi na budowę i modernizacje źródeł ciepła, likwidację lokalnych źródeł i podłączenie obiektów do sieci cieplnej, budowę i wdrażanie odnawialnych źródeł energii, realizacje obszarowych programów ograniczania niskiej emisji oraz termomodernizację budynków. Dzięki dofinansowaniu termomodernizacji obiektów udało się od 2007 roku zaoszczędzić w województwie śląskim rocznie 1 miliard 200 mln GJ, co pozwoliło uniknąć spalania ok.66 300 ton węgla (około 1 660 wagonów kolejowych). W ostatnich czterech latach Fundusz dofinansował realizację siedmiu zadań polegających na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Łączna kwota udzielonego wsparcia wyniosła ponad 90 tys. zł, co stanowiło 14,5 proc. wartości inwestycji określonych na blisko 640 tys. zł. Produkcja energii elektrycznej wytworzona dzięki wsparciu Funduszu w wysokości 23 500 MWh rocznie, pozwala na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną dla 9 400 domów jednorodzinnych lub potrzeb komunalnych dla 50 tys. mieszkańców. Pozwala to uniknąć emisji ze spalenia około 10 700 Mg węgla (około 270 wagonów kolejowych). Najefektywniejszym programem w zakresie walki z niską emisją jest dofinansowany przez Fundusz program pozwalający wykorzystać preferencyjną pożyczkę dla gminy na dotacje dla indywidualnego gospodarstw domowych na wymianę przestarzałych pieców na ekologiczne. Na ten cel w ciągu ostatnich ośmiu lat wydano ze środków Funduszu ponad 127 mln złotych wymieniając w 72 gminach ponad 12 tys. starych kotłowni.

W 2011 roku do najważniejszych, współfinansowanych przez Fundusz zadań dotyczących ochrony powietrza należały: lokalne programy obniżenia emisji w zasobach mieszkaniowych w gminach Boronów Czechowice - Dziedzice i Gaszowice; zastosowanie Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) do produkcji koksu poprzez budowę baterii koksowniczej nr 1 systemu ubijanego wraz z obiektami przynależnymi w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.; termomodernizacja obiektów należących do Wojewódzkiego Centrum Pediatrii "Kubalonka w Istebnej; termomodernizacja zabytkowego budynku Kościoła Katedralnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu; energetyczne wykorzystanie gazu z odmetanowania KWK "Murcki-Staszic" do produkcji energii elektrycznej i ciepła w EC "Wieczorek" budowa bloku energetycznego przez Koksownię "PRZYJAŹŃ" Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, w którym będzie wykorzystywany odpadowy gaz; modernizacja instalacji odpylania spalin za kotłem WR 25 w E.C. "Wieczorek" należącej do Z.E.C. SA z Katowic; budowa instalacji zasilania biomasą oraz modernizacja kotła fluidalnego OF-135 w Elektrociepłowni Tychy S.A. Do najważniejszych zadań dotyczących ochrony wód należały: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej; budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice; modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno, ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III; budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry wraz z budowlami na długości 2,2 km w gminie Rudnik-etap III; budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowegow miejscowości Krzanowice; budowa wodociągu w Górkach Wielkich - etap II, budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w miejscowościach Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie; budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowościach Aleksandrów i Michałów.

Mało, kto wie, że Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prawie od dwudziestu wspiera strażaków dofinansowując (do 50%, 80%) koszty zakupu specjalistycznego sprzętu. Na doposażenie jednostek straży pożarnej wydano ze środków Funduszu ponad 75 mln zł. W ostatnich trzech latach jednostek Państwowej Straży Pożarnej pozyskały sprzęt wartości ponad 35 mln zł. Zakupiono miedzy innymi: 60 samochodów bojowych różnych typów, mobilnych laboratoriów ochrony chemicznej, drabin, pomp wysokiej mocy, agregatów, pontonów, łodzi ratunkowych, zapór przeciwpowodziowych, namiotów pneumatycznych oraz środków chemicznych i ubrań specjalistycznych. W roku 2011. w ramach zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków Fundusz zrealizował 5 zdań na łączną kwotę 13 mln zł. Między innymi zakupiono dla Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego pojazdy specjalistyczne niezbędne do walki z zagrożeniami środowiska naturalnego (dwa ciężarowe samochody terenowe wyposażone w system samozaładowczy HDS, samochód ratownictwa wysokościowego z drabiną automatyczną, jeden ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, pięć średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, jeden lekki samochód ratownictwa technicznego, dwa lekkie samochody rozpoznawcze) oraz sprzęt i wyposażenie pożarnicze do przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof budowlanych, drogowych i innych zagrożeń środowiska (jeden ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, dziewięć średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, jeden lekki samochód pożarniczy).

W ramach ochrony przyrody i krajobrazu fundusz w roku 2011 wsparł 32 zadania, na które wydał 5 milionów. W zakresie ochrony obszarów i obiektów cennych przyrodniczo Fundusz wsparł między innymi realizację takich działań jak: cięcia i zabiegi pielęgnacyjne 684 szt. starodrzewu, przeprowadzenie wycinki 354 szt. drzew, samosiewów, nasadzenia1 747 szt. drzew i krzewów, wykoszenie trawników odmłodzenie żywopłotów w parkach zabytkowych w Grodźcu, Bielsku - Białej, Tarnowskich Górach, Kochcicach, Istebnej, Ornontowicach, Górkach Wielkich, Kobiernicach i Ustroniu; prace mające na celu odtworzenie 3 stawów w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie; uzupełnienie istniejącej kolekcji sadowniczej poprzez dosadzenie 65 szt. sadzonek starych odmian drzew owocowych i lokalnie uprawianych drzew owocowych, rozbudowanie kolekcji dendrologicznej poprzez nasadzenie 2 021 szt. drzew i krzewów na powierzchni 1,0 ha w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. W ramach ochrony zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt wolno żyjących Fundusz wsparł między innymi: zwalczanie metodą nieinwazyjną szrotówka kasztanowcowiaczka na 736 drzewach na terenie zabytkowego parku w Tarnowskich Górach, Ornontowicach, Kochcicach oraz Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie; wywieszenie 390 sztuk nowych budek lęgowych dla ptaków oraz wyczyszczenie 951 szt. budek już istniejących na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec; zarybianie wód otwartych na terenie województwa śląskiego różnorodnym składem gatunkowym w celu zwiększenia populacji ryb w ekosystemach rzecznych i zbiornikach wodnych w obszarze działania Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej oraz Częstochowie. W zakresie naprawy szkód w środowisku przyrodniczym rozpoczęto między innymi: w Gminie Jasienica prace polegające na naprawianiu szkód spowodowanych podtopieniem z czerwca 2011 roku, w obrębie działania Koła Łowieckiego w Bielsku-Białej i Rudzicy zakupiono i zasiedlono 60 szt. zajęcy oraz 500 szt. Bażantów. W ramach ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych przeprowadzono patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego na terenie nadleśnictw: Brynek, Gidle, Herby, Katowice, Kłobuck, Kobiór, Koniecpol, Koszęcin, Lubliniec, Rudy Raciborskie, Rudziniec, Rybnik, Siewierz, Świerklaniec, Złoty Potok. Samoloty patrolowo - gaśnicze i śmigłowce przelatały nad województwem śląskim 260 godzin. W ramach realizacji zadań dotyczących czynnej ochrony przyrody przeprowadzono prace na powierzchni ok. 144,05 ha, zakupiono35 szt. owiec oraz zamontowano 192 tablice informacyjne. W ramach akcji "posadź swoje drzewko" posadzono 35 000 szt. sadzonek drzew i krzewów.

Z obszaru edukacji ekologicznej fundusz wsparł kwotą 5 milionów złotych 141 zadań w tym między innymi: zorganizowanie warsztatów ekologicznych w ośrodkach edukacji ekologicznej z udziałem ponad 17 700 dzieci i młodzieży z województwa śląskiego; zorganizowanie i przeprowadzenie 37 konkursów ekologicznych o zasięgu, co najmniej wojewódzkim oraz olimpiad adresowanych do placówek oświatowych i uczestników indywidualnych, zakup nagród dla ok. 2 260 laureatów konkursów ekologicznych; doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań edukacyjnych Ośrodków Edukacyjnych Zespołu parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego; zorganizowanie 14 konferencji z udziałem 2 100 uczestników; zorganizowanie 7 kampanii i akcji edukacyjno - informacyjnych o zasięgu ponadlokalnym i ogólnopolskim, zorganizowanie imprez związanych z obchodami Dnia Ziemi, Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Lasu, w tym Otwartego Studia Ekologicznego; zorganizowanie i przeprowadzenie festiwali ekologicznych; zakup pomocy dydaktycznych i przeprowadzenie kampanii promocyjno - edukacyjnych w śląskich szkołach; wyznaczenie i oznakowanie tablicami edukacyjnymi 4 ścieżek dydaktycznych w Kaletach, Gierałtowicach, Blachowni oraz w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie, wydanie przewodników oraz folderów po ścieżkach; realizację programów z zakresu edukacji ekologicznej, w szczególności realizowanych przez ośrodki edukacji i informacji ekologicznej, w ramach programów: wydanie materiałów edukacyjnych, zorganizowanie konferencji, konkursów ekologicznych, zakupienie sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych; doposażenie i uruchomienie Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej jest inicjatywą realizowana przez Fundację Ekologiczną ARKA. Pełni ono rolę warsztatów ekologicznych na kółkach. Uczniowie szkół i placówek wychowawczych mogą poznać tajniki energii odnawialnej dzięki zastosowaniu wiatraków i paneli fotowoltaicznych. Premiera ekopojazdu miała miejsce 12 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Katowicach. Do ciekawych projektów zrealizowanych w 2011 roku niewątpliwie należały warsztaty "Tropem Żubra". W warsztatach, które odbywały się w obiekcie muzealno - edukacyjnym Pokazowej Zagrody Żubrów w pszczynie roku wzięło udział 8 000 dzieci. Głównymi adresatami byli uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych województwa śląskiego. Zajęcia były także kierowane dla jednostek i organizacji zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzących zajęcia dla grup w inny sposób zmarginalizowanych lub wykluczonych z społeczeństwa oraz dla zorganizowanych indywidualnych grup zainteresowanych programem. Celem projektu było kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców województw objętych programem edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Projektem skierowanym do najmłodszych jest także audycja EKO quizy pani Izy. Czyli ekologiczne zagadki nie tylko dla najmłodszych nadawana w niedzielne poranki w Radiu Plus Śląsk. Fundusz dofinansowuje audycję w ramach Konkursu "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2012 roku". Prowadzących program fachową wiedzą z zakresu ekologii wspierają ekspertki z WFOŚiGW w Katowicach. Audycja adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, ich rodziców oraz nauczycieli nauczania początkowego oraz przedmiotów, w których zakres wchodzą zagadnienia związane z tematyką ochrony środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach współfinansuje także Leśną Salę Edukacji Nadleśnictwa Katowice. Ekspozycja w Leśnej Sali Edukacyjnej dzięki nowoczesnym rozwiązaniom (interaktywny system multimedialny sterujący nagłośnieniem i oświetleniem, posiadający liczne scenariusze dostosowane do wieku odwiedzających, umożliwiający także samodzielne uruchamianie dźwięków i opisów przyrody) pozwala w sposób ciekawy i przystępny poznać przyrodę Nadleśnictwa Katowice oraz pracę leśników. Zwiedzający mogą skorzystać także z mikroskopu stereoskopowego połączonego z projektorem multimedialnym i ekspozycji dotykowych. Sala przystosowana jest do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, w tym niewidome.

Kolejnym obszarem działań WFOŚiGW w Katowicach jest profilaktyka zdrowotna. Na realizację 137 zdań z tego obszaru Fundusz wydał w 2011 roku 6 mln zł. wspierając między innymi takie działania jak: opracowanie programu inwestycyjnego dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; opracowanie programu ochrony powietrza dla stref: gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu; opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów położonych na terenie miasta Myszkowa, Gminy i Miasta Koziegłowy, Gminy Poraj oraz Miasta i Gminy Żarki; opracowanie programu efektywności energetycznej gminy Pietrowice Wielkie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, opracowanie badań i pomiarów stopnia zalądowania Zbiornika Kozłowa Góra wraz z określeniem aktualizacji krzywych pojemności i zalewu; opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu wpływu odpadów niebezpiecznych na środowisko gruntowo - wodne na terenie byłego Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Ogrodzieńcu; opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu; wykonanie dokumentu warunków korzystania z wód zlewni Górnej Soły w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych.

Do najważniejszych zadań współfinasowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończonych w 2011 roku z obszaru ochrony zasobów wodnych i gospodarki wodnej należały takie zadania jak: modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec w Chorzowie; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach na terenie gminy Wilamowice; rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin: Imienin, Bieruń, Świerklaniec, wymiana sieci wodociągowej azbestocementowej na sieć wodociągową z PE-HD w miejscowości Drogomyśl w powiecie cieszyńskim; usuwanie szkód powodziowych w obwałowaniach cieku Jaworznik na terenie gminy Wojkowice. Z obszaru gospodarka odpadami i ochrony i powierzchni ziemi zakończono: budowa II etapu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu, o pojemności 390 000 m; rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach-Zaolszanach -należącego do EKOFOL-II SA, o pojemności 250 000 m; zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna pierwszej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach, usunięcie i unieszkodliwienie odpadów szkodliwie oddziaływujących na środowisko stanowiących pozostałości po działalności produkcyjnej Kaletańskich Zakładów Celulozowo Papierniczych. Z obszaru ochrony powietrza: inwestycje realizowane w ramach lokalnych programów obniżenia niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych m.in. w gminach: Chełm Śląski, Gorzyce, Czechowice - Dziedzice, Bielsko-Biała; zabudowa agregatu prądotwórczego zasilanego gazem z odmetanowania kopalń w EEG "PNIÓWEK" Elektrociepłownia Pniówek w Pawłowicach Śląskich; budowa instalacji spalania biomasy w Elektrociepłowni Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. ELSEN S.A.; zabudowa powietrznych pomp ciepła i instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmońskiego 25 w Raciborzu należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowoczesna" w Raciborzu; modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Zakonu Bonifratrów zlokalizowanego przy ulicy Markiefki 87 w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udostępnia beneficjentom swe preferencyjne środki oraz dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podejmowane przez gminy przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest także z domów prywatnych.  Do tej pory z takiej możliwości w województwie śląskim skorzystało 12 gmin (Krupski Młyn, Łękawica, Mstów, Myszków, Olsztyn, Poręba, Rudziniec, Sośnicowice, Skoczów, Włodowice, Zbrosławice, Żarki). W sumie wydano na ten cel tylko 20% przewidywanej kwoty likwidując około 840 ton azbestu. Ponieważ większość gmin województwa śląskiego jest w trakcie opracowywania planów i przeprowadzania na swych terenach inwentaryzacji obiektów z azbestem przedłużono okresu trwania umowy z NFOŚiGW. Wnioski o wspólne dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć będą przyjmowane przez WFOŚiGW w Katowicach do końca lipca 2013 roku. Inwestycje zakończone być muszą do 31 października przyszłego roku. Zgodnie z unijnymi dyrektywami, wszelkie wyroby zawierające azbest powinny być usunięte z terenu Polski do 2033 roku.

W roku 2012 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ogólnopolskim rankingu Instytucji Wdrażających część środowiskową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko organizowanym przez Ministerstwo Środowiska zajął drugie miejsce. W ramach konkursu oceniano przede wszystkim sprawność i terminowość realizacji monitorowanych przez Fundusz przedsięwzięć, zwłaszcza w zakresie przygotowywanych wniosków o płatność, realizacji założeń finansowych i wdrożeń pokontrolnych. Fundusz jako Instytucja Wdrażająca podpisał umowę z 14 beneficjentami realizującymi na terenie województwa śląskiego zadania o wartości do 25 mln euro. Zadnia zostały wyłonione w drodze konkursów. Dziesięć przedsięwzięć obejmuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, cztery dotyczą gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Region dzięki temu pozyskał ponad 390 mln zł unijnej dotacji na inwestycje przekraczające 700 mln zł. Zbudowanych zostanie 300 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej, 56 przepompowni, dwie nowoczesne oczyszczalnie i dwa zakłady zagospodarowania odpadów oraz kompostownia, sortownia i składowisko odpadów. Wyróżnienie przez Ministerstwo Środowiska Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest uznaniem dobrej pracy ekspertów Funduszu oraz sprawnej współpracy z beneficjentami europejskich projektów w województwie śląskim.


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu