Tarnogórski Program Edukacji Regionalne "Indianer"
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew MarkowskiULICA W SERCU MIASTA
KRAKOWSKA

  tematy powiązane:
    Ulica Krakowska - tekst
Jan Melcer - galeria na Krakowskiej - tekst
Dla siebie i dla innych - tekst
Kulinarne dziedzictwo - tekst
Babcia i dziadek nie tylko z okazji ich święta - scenariusz lekcji
Zaproszenie do śląskiego stołu - scenariusz lekcji
Chwila zatrzymana na wieczność - fotografie - scenariusz lekcji
Nasze święto - scenariusz lekcji
Obraz miasta i styl życia mieszkańców jako wyznacznik odrębności - scenariusz lekcji
Witamy w Tarnowskich Górach - scenariusz lekcji
dawne fotografie - fotografie
   

- pobierz poniższy tekst w formacie Microsoft Word -

Cele

 • Zapoznanie uczniów z historią ulicy Krakowskiej
 • Przedstawienie ulicy Krakowskiej jako dziedzictwa kulturowego, przestrzeni wspólnotowej i przestrzeni edukacyjnej
 • Przygotowanie do prezentacji i promowania własnego regionu
 • Wzbudzanie zainteresowania ochroną regionalnego dziedzictwa kulturowego
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do społeczności regionalnej
 • Kształcenie zachowania sprzyjającego ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
 • Rozwijanie umiejętności brania udziału w dyskusji
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji
 • Rozwijanie umiejętności oceniania pracy innych osób
 • Rozwijanie umiejętności konstruktywnej krytyki

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej, która jednocześnie jest sprawdzianem nabytej wiedzy o regionie (załącznik nr 1)
 • Przeprowadzenie dyskusji sprawdzającej jak uczniowie definiują pojęcie "ulica"
 • Zdefiniowanie pojęcia "ulica" i omówienie funkcji, jakie pełni ulica (załącznik - tekst - "Ulica Krakowska")
 • Przeprowadzenie wycieczki na ulicę Krakowską. Na miejscu zapoznanie z historią ulicy Krakowskiej (załącznik - tekst - "Ulica Krakowska")

Kontynuacja lekcji

 • Podział uczniów na zespoły czteroosobowe
 • Polecenie przygotowania projektu jednostronicowego tekstu do folderu reklamowego, zachęcającego turystę do odwiedzenia ulicy Krakowskiej
 • Przeprowadzenie prezentacji wykonanej projektu
 • Przeprowadzenie wyboru najbardziej przekonywującego tekstu. Głosowanie powinno być jawne i powinien wziąć w nim udział każdy uczeń, przy założeniu, że nie można głosować na własny projekt. Nauczyciel na tablicy powinien przygotować tabelę do wpisywania uzyskanych przez dany zespól punktów. Ocena wystawiana przez ucznia powinna być uzasadniona komentarzem zawierającym dostrzegane pozytywne aspekty projektu, jak też konstruktywną krytykę.
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat roli ulicy Krakowskiej w życiu mieszkańców Tarnowskich Gór. Uczniowie powinni także przeczytać swoje wypowiedzi napisane razem z rozwiązaniem krzyżówki tematycznej.
 • Uzupełnienie wypowiedzi uczniów. Podsumowanie dyskusji oraz lekcji (załącznik - tekst - "Ulica Krakowska")

Zadania dla uczniów

 • Rozwiązanie krzyżówki tematycznej
 • Aktywny udział w dyskusjach
 • Aktywny udział w wycieczce
 • Aktywny udział w ocenie przedstawionych projektów

Zadania dla zespołów uczniowskich

 • Przygotowanie projektu jednostronicowego tekstu do folderu reklamowego, zachęcającego turystę do odwiedzenia ulicy Krakowskiej
 • Prezentacja wykonanego projektu

Metody i formy pracy

 • Wykład, dyskusja, wycieczka, praca w grupach, burza mózgów, prezentacja, ocena

Pomoce dydaktyczne

 • Krzyżówka tematyczna, tekst o ulicy Krakowskiej

Osiągnięcia

Uczeń potrafi

 • Wyjaśnić pojęcie "ulica"
 • Opowiedzieć historię ulicy Krakowskiej
 • Scharakteryzować ulicę Krakowską jako dziedzictwo kulturowe, przestrzeń wspólnotową i przestrzeń edukacyjną
 • Brać aktywny udział w dyskusji
 • Oceniać pracę innych osób
 • Przygotować tekst promocyjny

Uczeń kształci

 • Umiejętność prezentowania i promowania regionu
 • Motywację do poszerzania wiedzy na temat własnego regionu
 • Zachowania sprzyjające ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Poczucie odrębności kulturowej własnego regionu
 • Umiejętność współpracy w zespole zdaniowym
 • Umiejętność oceniania pracy innych osób
 • Konstruktywny krytycyzm
 • Umiejętność swobodnego brania udziału w dyskusji

Ściąga dla nauczyciela
Załącznik nr 1
...........................................................
Imię i nazwisko
Rozwiąż poniższą krzyżówkę

      1                
2                      
      3                
  4                    
    5                  
  6                    
        7              
  8                    
          9            
        10              
        11              
  12                    
  13                    
        14              

1. "Fryderyk", wybudowana w 1858r.
2. Duch zamieszkujący tarnogórskie kopalnie
3. Trunek kojarzący się z Sedlaczkiem
4. Spółka, powstała w 1857 roku, jako instytucja ubezpieczająca górników.
5. Dawny mieszkaniec Tarnowskich Gór
6. Srebra, w gwarkowskim pochodzie niesie ją pacholę
7. Górny, wydany przez księcia opolskiego Jana II Dobrego i księcia kaniowskiego, margrabiego Jerzego von Ansbach w 1528 r.
8. Chłop, który znalazł legendarną bryłkę srebra
9. Pocztowy, np. 42-600
10. Wybitny poeta niemiecki, który w 1790 roku odwiedził Tarnowskie Góry
11. Szyb o damskim imieniu
12. Na rynku z figurą Gwarka na froncie
13. "Pod Aniołem"
14. Imię króla, który odwiedził w 1683 Tarnowskie Góry


W poniższym pytaniu w miejsce kropek wpisz rozwiązanie krzyżówki a następnie odpowiedz na pytanie.
Co dla Ciebie zaznaczy "...................................." ?


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu