Tarnogórski Program Edukacji Regionalne "Indianer"
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew MarkowskiCO WIEM O MOIM REGIONIE
Sprawdzian wiadomości z zakresu edukacji regionalnej

  tematy powiązane:
    Kulinarne dziedzictwo - tekst
Obraz miasta i styl życia mieszkańców jako wyznacznik odrębności - scenariusz lekcji
Witamy w Tarnowskich Górach - scenariusz lekcji
W dżinsach i w brzuśloku - scenariusz lekcji
Kultura chleba dawniej i dziś - scenariusz lekcji
   

- pobierz poniższy tekst w formacie Microsoft Word -

Poszczególne zadania sprawdzianu mogą być też wykorzystane podczas innych lekcji jako materiał sprawdzający i utrwalający wiadomości z zakresu edukacji regionalnej.

Cele

 • Rozpoznanie poziomu osiągnięć klasy i poszczególnych uczniów z zakresu edukacji regionalnej
 • Utrwalenie wiadomości zdobytych podczas lekcji poświęconych edukacji regionalnej
 • Zachęcanie do poszerzania wiadomości z zakresu edukacji regionalnej

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Wybranie zadań testu do sprawdzianu
 • Określenie czasu potrzebnego uczniom na rozwiązanie testu
 • Przygotowanie punktacji zadań ujętych w teście
 • Przygotowanie kryteriów oceny w zależności od ilości zdobytych punktów
 • Przedstawienie przebiegu lekcji
 • Rozdanie testów do rozwiązania (ściąga dla nauczyciela)
 • Obliczenie liczby punktów, wystawienie ocen
 • Zapoznanie uczniów z prawidłowymi rozwiązaniami zadań ujętych w teście
 • Podsumowanie lekcji - pogadanka na temat tych zadań testu, które sprawiły uczniom największe problemy

Zadania dla uczniów

 • Rozwiązanie zadań ujętych w teście
 • Aktywny udział w pogadance kończącej lekcję

Metody i formy pracy

 • Praca indywidualna, sprawdzian, pogadanka

Pomoce dydaktyczne

 • Testy skonstruowane na zasadzie luk i uzupełnień, swobodnej wypowiedzi, doboru terminów, opisu rysunków , krzyżówek (ściąga dla nauczyciela)

Uczeń potrafi

 • Odpowiedzieć na pytania związane z przeszłością i teraźniejszością regionu, w który mieszka
 • Rozwiązywać złożone testy
 • Konstruować odpowiedzi pisemne
 • Brać swobodny udział w pogadance

Uczeń kształci

 • Umiejętność opowiadania o swoim regionie
 • Umiejętność rozwiązywania zadań testowych
 • Umiejętność konstruowania odpowiedzi pisemnych
 • Zachowania sprzyjające poszerzaniu wiedzy na temat własnego regionu

Ściąga dla nauczyciela

ZADANIE 1

Rozwiąż poniższą krzyżówkę i napisz w kilku słowach, co rozumiesz pod pojęciem, które stanowi rozwiązanie krzyżówki.

1              
2            
3            
4                  
5                    
6                
7                  
8                
9                  
10                
11                
12                

1. Przygotowywany z jelita nadziewanego bułką i surową krwią wieprzową
2. Inżynier, który w latach sześćdziesiątych prowadził prace przy budowie kopalni zabytkowej. Zginał podczas zawału w trakcie prowadzenia prac
3. W gwarkowskim pochodzie niesie ją pacholę
4. Piec przodków służący do wypieku chleba
5. Latający ssak, mieszkaniec tarnogórskich podziemi
6. Koniec roboty w gwarze śląskiej
7. Taśma ze strzyżonym na brzegu włosem, która wykańczała brzeg śląskiej spódnicy
8. Dawniej męska kamizela z rękawami sięgająca poniżej bioder
9. Nazwa dawnej tarnogórskiej kopalni i huty
10. Czarnego Pstrąga
11. Imię autora "Officina ferraria abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła
żelaznego"
12. Fartuch noszony przez śląskie kobiety na spódnicy

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

ZADANIE 2

Uzupełnij poniższy tekst:

Tarnowskie Góry zawdzięczają swoje istnienie bogactwom ziemi: ................. Zgodnie z podaniem chłop o nazwisku ...... orząc wołami ziemię w okolicach dzisiejszego rynku znalazł ......... Wiadomość ta szybko się rozeszła i niebawem rozpoczęło się masowe poszukiwanie tego kruszcu. 30 kwietnia ........ roku ostatni potomek króla Bolesława Chrobrego na ziemi śląskiej, książę....., przyznał górnikom na Górach Tarnowskich przywileje .........., a wraz z nimi młodej osadzie górniczej nadał .......... W połowie XVI w. Tarnowskie Góry były nie tylko największym ośrodkiem górnictwa kruszcowego na Górnym Śląsku, ale także jednym z największych w ........ Świetności miasta kres położyła ......... (1618-1648). W 1676 r. w Tarnowskich Górach wybuchła .......... Dwaj krakowscy, przebywający akurat na misjach w mieście jezuici, wskazali mieszkańcom drogę - pielgrzymkę do .......... Morowe powietrze ustąpiło jeszcze tego samego dnia. Miejscy rajcowie, plebs i bogaci mieszczanie złożyli wówczas ślubowanie - każdego roku, w rocznicę cudownego ocalenia Tarnowskich Gór, udawać się będą z dziękczynną pielgrzymką. Stąd nazwa pielgrzymki ............. W .......... roku, w drodze na Wiedeń zatrzymał się w mieście król ......... Nie był to jedyny król, który swoją bytnością zaszczycił Tarnowskie Góry - w ......... roku gościł w Tarnowskich Górach wraz dworem elektor ..............................., który w tym samym roku zastał koronowany na króla Polski. W późniejszych latach Tarnowskie Góry odwiedził car ........ oraz cesarz Niemiec .........., który w Tarnowskich Górach był dwukrotnie. 16 grudnia 1740 roku, wraz z wkroczeniem wojsk pruskich na Śląsk, rozpoczęły się ........ Po zakończeniu pierwszej z nich w 1742 r. miasto przeszło spod panowania ....... pod .......... Sytuacji tej nie zmieniły dwie kolejne wojny. Po trzech wojnach śląskich w połowie XVIII w. Ziemia Tarnogórska - tak jak i większość Śląska - dostała się pod władanie ......... i stałą się częścią .......... Nową epokę miasta otwiera wznowienie działalności górniczej przez państwo pruskie w latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Do pompowania wody użyto .........., która prawdopodobnie była pierwszą na kontynencie. Wraz z rozwojem górnictwa rozwijało się znowu miasto. W 1857 r. uruchomiono pierwszą ....... do Opola. Po I wojnie światowej ziemia tarnogórska została podzielona między ........ i ............ W ...... roku w wyniku powstań śląskich i plebiscytu, miasto Tarnowskie Góry wróciło do Polski. W dniu ......... miasto zajęte zostało przez wojska hitlerowskie, by znów ......... powrócić na stałe do Polski.

ZADANIE 3

Napisz, do jakich miejscowości należą poniższe herby

A ............................
B ............................
C ............................
D ............................
E ............................
F ............................
G ............................
H ............................
I ............................

Uzupełnij poniższe zdania:

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest ......... Władzą ustawodawczą i kontrolną w ........ sprawuje........ a władzą wykonawczą - ........ Jednostka podziału administracyjnego w Polsce wchodząca w skład województwa i skupiająca kilka sąsiadujących gmin to ........ Władzę ustawodawczą i kontrolną w ...... sprawuje ........ a władzę wykonawczą .........

Na mapie konturowej województwa zaznacz:

1. Swój powiat
2. Swoją gminę
3. Swoje miasto

ZADANIE 4

Uzupełnij poniższe zdania

Pierwsze Dni Gwarków odbyły się w roku ............................
Inicjatorem obchodów Dni Gwarków było ............................
Rozpoczęcie Dni Gwarków obwieszcza ............................
Pochód gwarkowski otwiera............................
Postacie historyczne biorące udział w pochodzie to: ................
............................
............................
............................
............................

ZADANIE 5

Wymień obiekty zabytkowe i miejsca, które pokazałbyś/łabyś znajomym, którzy przyjechali do Ciebie z wizytą
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Co zaproponowałbyś/łabyś z tradycyjnej kuchni śląskiej znajomym do zjedzenia po dniu zwiedzania ........................................

ZADANIE 6

Napisz tradycyjne nazwy zaznaczonych elementów ludowego stroju śląskiego

ZADANIE 7

Napisz w kilku słowach, co oznaczają poniżej wypisane pojęcia

"obrzęd"
.......................................................
.......................................................
"zwyczaj"
.......................................................
.......................................................
"tradycja"
.......................................................
.......................................................
"folklor"
.......................................................
.......................................................

Odpowiedz na poniższe pytania

Kiedy organizowano babskie combry?
.......................................................
Co to jest "pogrzeb basów"?
.......................................................
Jakie postacie brały udział w wodzeniu niedźwiedzia?
.......................................................
Co to znaczy tańczyć na "wysoki len i konopie"?
.......................................................
Co wypiekano z ciasta solnego?
.......................................................
Co to jest "Kozi czwartek" ?
........................................................
Kto chodził z gaikiem a kto z kurem?
........................................................
W wywarach z czego barwiono wielkanocne pisanki?
........................................................
Z czego odwiniętą nitkę mierzono podczas niedzielnych obiadów?
........................................................
W którą niedzielę rozpoczynał się cykl obrzędów wielkanocnych?
........................................................
Czego nie mogło zabraknąć na śląskim wigilijnym stole?
........................................................
Czym przystrajano domy podczas Zielonych Świątek?
........................................................

ZADANIE 8

Wymień i scharakteryzuj w kilku słowach znane Ci postacie z regionalnych legend

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ZADANIE 9

Napisz, na czym polegają niżej wymienione funkcje muzeum

Funkcja ochronna
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Funkcja edukacyjna
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Funkcja estetyczna
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Wymień muzea i ekspozycje muzealne znajdujące się na terenie powiatu

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ZADANIE 10

Rozwiąż poniższą krzyżówkę i napisz w kilku słowach, czym jest rozwiązanie krzyżówki i jakie znaczenie ma dla mieszkańców regionu.

1                  
2              
3            
4            
5                
6                    

1. Jadalny o obwodzie 752 centymetry, rośnie w Reptach
2. Znajduje się w Nakle Śląskim, w jej skład wchodzą lipy drobnolistne
3. Narzutowy pomnik przyrody nieożywionej w parku przy ulicy Wyszyńskiego
4. Królują na Srebrnej Górze, z ich nasion uzyskuje się olej
5. Wyniosły, o obwodzie 484 cm, rośnie w Bobrownikach
6. Ssak zamieszkujący pogórnicze wyrobiska na zboczach Srebrnej Góry

......................................................
......................................................
......................................................

Odpowiedz na dwa poniższe pytania

Kto posiada uprawnienia do powoływania pomników przyrody?

......................................................

Ile pomników przyrody znajduje się w powiecie tarnogórskim?
......................................................

Sprawdź czy wykonałeś/łaś wszystkie zadania


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu