Tarnogórski Program Edukacji Regionalne "Indianer"
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew MarkowskiTarnowskie Góry w opinii mieszkańców
Uczeń w roli ankietera

  tematy powiązane:
     
   

- pobierz poniższy tekst w formacie Microsoft Word -

Cele

 • Poznanie roli i znaczenia badań społecznych
 • Poznanie podstawowych metod badań społecznych
 • Rozbudzanie zainteresowania regionem i jego mieszkańcami
 • Poznanie opinii mieszkańców Tarnowskich Gór i porównanie ich opinii z własnymi - umacnianie patriotyzmu lokalnego

Przebieg lekcji

Zadanie dla nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęć "opinia" , "respondent", "ankieter"
 • Opowiedzenie o celach badań społecznych i głównych instytucjach zajmujących się nimi w Polsce - OBOP, COBOS, Demoskop
 • Scharakteryzowanie podstawowych technik badań społecznych - obserwacja, ankieta, wywiad (załącznik nr 2)
 • Przygotowanie wspólnie z uczniami kwestionariusza ankiety
 • Omówienie przebiegu badań - ze zwróceniem uwagi uczniów na grzeczne przedstawienie się i proszenie o wzięcie udziału w badaniach i sprawdzenie, czy osoba, którą proszą o wzięcie udziału w badaniach jest mieszkańcem Tarnowskich Gór oraz o podziękowaniu za wzięcie udziału w badaniach
 • Nadzór nad uczniami przeprowadzającymi badanie na tarnogórskim rynku
 • Omówienie wyników przeprowadzonych badań

Zadanie dla uczniów

 • Każdy uczeń samodzielnie odpowiada na pytania zawarte w ankiecie i podpisuje ją swoim imieniem i nazwiskiem
 • Przeprowadzenie badania ankietowego - każdy uczeń przeprowadza co najmniej trzy badania ankietowe
 • Wstępne opracowanie uzyskanych wyników badań
 • Porównanie odpowiedzi z samodzielnie wypełnionej ankiety z uzyskanymi wynikami badań
 • Dyskusja nad uzyskanymi wynikami badań
 • Burza mózgów - co należy zmienić w mieście aby mieszkańcom żyło się w nim dobrze

Metody i formy pracy:

Wykład, instruktaż, samodzielna praca badawcza uczniów, dyskusja, burza mózgów

Pomoce dydaktyczne

Kwestionariusz ankiety, proste tabele do zliczenia uzyskanych wyników badań.

Osiągnięcia

Uczeń potrafi

 • Zdefiniować pojęcia: "opinia", "ankieta"
 • Wymienić i scharakteryzować podstawowe techniki badawcze
 • Opowiedzieć o roli i znaczeniu badań społecznych
 • Zbudować prosty kwestionariusz ankiety
 • Opowiedzieć o pozytywnych i negatywnych aspektach Tarnowskich Gór w opinii jego mieszkańców

Uczeń kształci

 • Poprawność wypowiedzi ustnej
 • Odwagę do wystąpień publicznych
 • Zainteresowanie bieżącymi sprawami własnego regionu i jego mieszkańców
 • Poczucie tożsamości lokalnej

Ściąga dla nauczyciela

Załącznik nr 1

Przykładowe pytania do kwestionariusza ankiety i tabela dla zliczenia wyników

1. Czy zawsze mieszkał/a Pani/Pan w Tarnowskich Górach?

 1. Tak
 2. Nie

2. Czym są dla Pani/Pana Tarnowskie Góry?

 1. Małą Ojczyzną
 2. Domem rodzinnym
 3. Ukochanym miastem
 4. Czymś ważnym
 5. Cząstką mojego życia
 6. Miejscem, w którym mieszkam
 7. Miastem jak każde inne
 8. Ponurym miastem
 9. Nie wiem

3.Ocenia Pani/Pan Tarnowskie Góry jako miasto:

 1. Zadbane
 2. Zadbane za wyjątkiem peryferii
 3. Zagęszczone, zapylone
 4. Szare i brudne
 5. Nie mam zdania na ten temat

4. Co najbardziej lubi Pani/Pan w Tarnowskich Górach?

 1. Rynek
 2. Park Wodny
 3. Ulicę Krakowską
 4. Dzielnicę, w której mieszkam
 5. Atmosferę miasta
 6. Ludzi
 7. Wszystko lubię
 8. Niczego nie lubię
 9. Nie mam zdania na ten temat

5. Czego Pani/pan najbardziej nie lubi w Tarnowskich Górach?

 1. Brudu
 2. Zniszczonych domów
 3. Zaniedbanych ulic
 4. Parku Wodnego
 5. Bałaganu
 6. Obojętności władz samorządowych na losy miasta
 7. Korków
 8. Złodziejstwa i napadów
 9. Nie mam zdania na ten temat

6. Jak ocenia Pani/Pan działalność władz samorządowych miasta na rzecz gospodarki komunalnej?

 1. Dobrze
 2. Raczej dobrze
 3. Raczej źle
 4. Źle
 5. Nie mam zdania na ten temat

7. Jak ocenia Pani/Pan działalność władz samorządowych miasta na rzecz gospodarki mieszkaniowej?

 1. Dobrze
 2. Raczej dobrze
 3. Raczej źle
 4. Źle
 5. Nie mam zdania na ten temat

8. Jak ocenia Pani/Pan działalność władz samorządowych miasta na rzecz kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku ?

 1. Dobrze
 2. Raczej dobrze
 3. Raczej źle
 4. Źle
 5. Nie mam zdania na ten temat

9. Jak ocenia Pani/Pan działalność władz samorządowych miasta na rzecz kultury i sztuki?

 1. Dobrze
 2. Raczej dobrze
 3. Raczej źle
 4. Źle
 5. Nie mam zdania na ten temat

10. Jak ocenia Pani/Pan działalność władz samorządowych miasta na rzecz oświaty i wychowania?

 1. Dobrze
 2. Raczej dobrze
 3. Raczej źle
 4. Źle
 5. Nie mam zdania na ten temat

11. Jak ocenia Pani/Pan działalność władz samorządowych miasta na rzecz ochrony i propagowania dziedzictwa kulturowego regionu?

 1. Dobrze
 2. Raczej dobrze
 3. Raczej źle
 4. Źle
 5. Nie mam zdania na ten temat

12. W jakim kierunku Pani/Pana zdaniem powinno rozwijać się miasto, aby poprawił się standard życia jego mieszkańców?

 1. Prywatnego biznesu
 2. Handlu
 3. Przemysłu
 4. Turystyki
 5. Nie wiem

13. Czy zmieniłby/ła Pan/Pani miejsce zamieszkania?

 1. Tak, bardzo chętnie
 2. Tak, ale tylko w sytuacji koniecznej (praca, rodzina itp.)
 3. Nie
 4. Nie zastanawiałam/łem się nad tym

14. Co Pani/Pan zdaniem można uznać za symbol Tarnowskich Gór?

 1. Kopalnię Zabytkową
 2. Rynek
 3. Ulicę Gliwicka
 4. Starą Szkołę Górniczą
 5. Winiarnię Sedlaczka
 6. Starą dzwonnicę gwarków
 7. Park Wodny
 8. Tradycyjne Obchody Dni Gwarków
 9. Nie mam zdania na ten temat

15. Co Pani/Pana zdaniem najbardziej promuje miasto:

 1. Biesiady barbórkowe
 2. Obchody Dni Gwarków
 3. Park Wodny
 4. Nie mam zdania na ten temat
Odpowiedź a b c d e f g h i
Pytanie
1

 
2
3
 
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13 
14
15 

Załącznik nr 2

Obserwacja - Celowe tzn. ukierunkowane i zamierzone oraz systematyczne postrzeganie badanego przedmiotu, procesu lub zjawiska.

Rodzaje obserwacji:

 1. Bezpośrednia - zbieranie danych z możliwością sprawdzenia ich wiarygodności
 2. Uczestnicząca - badając uczestniczy w życiu badanej społeczności
 3. pośrednia - wykorzystanie danych zebranych wcześniej
 4. standaryzowana (skategoryzowana) - w oparciu o określone narzędzia systematyzujące
 5. niestandaryzowana (nieskategoryzowana) - przeprowadzona swobodnie
 6. jawna - badani świadomi są obserwacji (ryzyko nieautentycznego zachowania się badanych)
 7. ukryta - pozwala na uchwycenie autentycznych zachowań
 8. uczestnicząca - ukryta

Wywiad - Rozmowa kierowana, w której biorą udział co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad respondent, przeprowadzana dla uzyskania od respondenta danych określonych celem badań.

1. skategoryzowany - (kwestionariuszowy), przeprowadzany według wcześniej przygotowanego kwestionariusza

- częściowo skategoryzowany - badający korzysta z wykazu problemów, które powinien poruszyć w trakcie wywiadu

2. nieskategoryzowany - przeprowadzany w sposób swobodny, badacz kieruje się jedynie celem badania; nie pozwala na uzyskanie danych ilościowych lecz jakościowe

3. jawny - respondent jest poinformowany o prowadzonym wywiadzie

4. ukryty - nie jest poinformowany

5. jawny - nieformalny - respondent powiadomiony o wywiadzie lecz nie o roli badającego i o celu badań

6. indywidualny - prowadzony z jedną osoba

7. zbiorowy - z wielu osobami

8. panelowy - znaczenie upływu czasu na prezentowane opinie i postawy (zmienność, niezmienność) - dwie tury pytań (nawet tych samych) oddzielone np. dyskusją

a. kilku badających - jeden respondent

b. jeden badający- kilku respondentów

Badania ankietowe - swoisty typ wywiadu - wywiad pisemny, w którym istotną rolę odgrywa kwestionariusz ankiety

Typy ankiet - podział ze względu na sposób rozprowadzenia

1. środowiskowe - bezpośrednio rozprowadzane przez ankietera w danym środowisku
2. prasowe - zamieszczane na łamach gazet
3. pocztowe - rozsyłane przez pocztę na adres osób wybranych do badań, jak przy badaniach reprezentacyjnych


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu